EL Ühtekuuluvusfondi logo

Stipendiumi taotlus lühiajaliseks välisvisiidiksTaotleja nimi

ÜliõpilaskoodTaotleja teaduskondTaotleja instituutTaotleja ametikoht (töötaja puhul)

Stipendiumi taotlemise eesmärk:
Suuline ettekanne konverentsil
Posterettekanne konverentsil
Uurimistöö
Kursus
Seminar
Muu (täpsustada!):


Konverentsi nimetus / ülikooli või teadus- ja arendusasutuse nimetus (kui taotleja läheb lühiajalisele uurimustööle või kursusele)Konverentsi suulise- või poster-ettekande pealkiri / Kursuse, seminari või uurimustöö teema nimetus


      
Lähetuse sihtkoht (riik, linn)


      
Lähetuse kestvus


Eelarve eurodes
(maksimaalne kogusumma 1 279.-)
Sõidukulu: (komakohad eraldage punktiga!)
Majutuskulu: 
Päevaraha: 
Osavõtutasu: 
KOKKU: 0 EUR


Taotleja kontaktandmed:
Telefon: 

E-post: 


Kinnitan, et ei ole saanud ja ei taotle käesolevale stipendiumile lisarahastamist teistest rahastamisallikatest (sh päevaraha taotlemine TTÜ-st lähetuskorralduse alusel).

Kinnitan esitatud andmete õigsust:


kuupäev Taotleja allkiri


Juhendaja (nimi) Struktuuriüksuse juht (allkiri)


Otsus: Taotlus on valituks osutunud JAH / EI