Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Doktorikool » Doktorandid » Kaitstud tööd
 Eesmärgid
 Tegevused
 Vastuvõtt
 Kontaktid
 Nõukogu
 Doktorandid
  2014/2015
  Jätkuõppurid
  Kaitstud tööd
  2013/2014
  2012/2013
  2011/2012
  2010/2011
  2009/2010
 Partnerid
 Õppematerjalid
 Intensiivkursused
 Seminarid
 E-kursused
 Sõnastik Est-Eng-Est

 Follow  
 


Kaitstud doktoritööd

 

Nr

Ees- ja perenimi

Doktoritöö pealkiri

Kaitsmise aeg

Instituut

 1. Hardi Hõimoja Energiatõhususe hindamise ja energiasalvestite arvutuse metoodika linna elektertranspordile.
Energy Efficiency Estimation and Energy Storage Calculation Methods for Urban Electric Transportation
18.12.2009 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
 2. Indrek Roasto Research and Development of Digital Control Systems and Algorithms for High Power, High Voltage Isolated DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste alalisvoolumuundurite arvjuhtimissüsteemide ja -algoritmide uurimine ning väljatöötamine 18.12.2009 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
 3. Tanel Jalakas Research and Development of High-Power High-Voltage DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste
alalispingemuundurite uurimine ja välmimine
14.06.2010 TTÜ Elektri-ajamite
ja jõuelektroonika instituut
 4. Helena Lind Groundwater Flow Model of the Western Part of the Estonian Oil Shale Deposit. Eesti põlevkivimaardla lääneala veere˛iimi mudel 17.06.2010 TTÜ Mäeinstituut
 5. Arvi Hamburg Analysis of Energy Development Perspectives. Energeetika arenguperspektiivide analüüs 17.06.2010 TTÜ Elektro-energeetika instituut
 6. Latõšov, Eduard Model for the Analysis of Combined Heat and Power Production. Soojuse ja elektri koostootmise analüüsi mudel 17.03.2011 TTÜ Soojustehnika instituut
7. Vahur Põder Compatibility of energy consumption with the capacity of wind generators. Energia tarbimise sobivus tuulegeneraatorite võimsusega 21.06.2011 EMÜ Tehnikainstituut
8. Lauris Bisenieks Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator 02.08.2011 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
9. Mikhail Egorov Research and Development of Control Methods for Low-Loss IGBT Inverter-Fed Induction Motor Drives. (Energiatõhusa IGBT transistor-vaheldiga asünkroonajami juhtimismeetodite uurimine ja väljatöötamine) 05.09.2011 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
10. Toomas Vinnal Eesti ettevõtete elektritarbimise uurimine ja soovituste väljatöötamine tarbimise optimeerimiseks (Study of Electric Power Consumption in Estonian Companies and Recommendations for Optimization of Consumption) 15.12.2011 TTÜ Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
11. Siim Link Reactivity of Woody and Herbaceous Biomass Chars. Puit- ja rohtbiomassi kokside reageerimisvõime 20.12.2011 TTÜ Soojustehnika instituut
12. Zoja Raud „Research and Development of an Active Learning Technology for University-Level Education in the Field of Electronics and Power Electronics“ (Aktiivõppetehnoloogia uurimine ja väljatöötamine kõrghariduse õppekavale elektroonika ja jõuelektroonika valdkonnas) 11.06.2012 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
13. Andrei Blinov "Research of Switching Properties and Performance Improvement Methods of High-Voltage IGBT based DC/DC Convertes." (Kõrgepingelistel IGBT transistoridel põhinevate alalispingemuundurite lülitusomaduste ja jõudluse suurendamise meetodite uurimine) 11.06.2012 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
14. Oleksandr Husev Control of Three-Phase Power Line Conditioner with Properties of Adaptability to the Load 12.06.2012 TTÜ Elektri-ajamite ja jõuelektroonika instituut
15. Veiko Karu „Potential usage of underground mined area in Estonian oil shale deposit” (Altkaevandatud alade kasutamine Eesti põlevkivimaardlas) 13.06.2012 TTÜ Mäeinstituut
16. Heigo Mõlder "Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus" (Analysis of liquid metal controlled stirring method in dc electric arc furnace) 15.06.2012 TTÜ Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
17. Lauri Kütt "Analysis and development of inductive current sensor for power line on-line measurements of fast transients" (Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus) 15.06.2012 TTÜ Elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituut
18. Reeli Kuhi-Thalfeldt "Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies." (Elektrienergia hajatootmine ja selle võimalused energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks) 18.06.2012 TTÜ Elektro-energeetika instituut
19. Paul Taklaja "110 kV õhuliinide isolatsiooni töökindluse analüüs ja töökindluse tõstmise meetodid" (The study of 110 kV power grid reliability and the measures to decrease insulation failure) 18.06.2012 TTÜ Elektro-energeetika instituut
20. Kristjan Plamus "The Impact of Oil Shale Calorific Value on CFB Boiler Thermal Efficiency and Environment" (Põlevkivi kütteväärtuse mõju keevkihtkatla efektiivsusele ja keskkonnale) 28.06.2012 TTÜ Soojustehnika instituut
21. Kaupo Toom “Tuulikute väljundvõimsuste balansseerimise võimalus” (Possibilities for balancing wind generators´output power) 18.12.2012 EMÜ Tehnikainstituut
22. Marina Kostina "Reliability Management of Manufacturing Processes in Machinery Enterprises" (Tootmisprotsesside usaldusväärsuse haldamine masinaehituse ettevõtetes) 20.12.2012 TTÜ Masinaehituse instituut
23. Tõnu Leemet "Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine. The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys" 21.12.2012 EMÜ Tehnikainstituut
24. Irena Milaševski "Research and Development of Electronic Ballasts for Smart Lighting Systems with Light Emitting Diodes" (Tarkades valgustussüsteemides kasutatavate LED-valgustite elektrooniliste ballastseadmete uurimine ja arendamine) 14.01.2013 TTÜ Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut
25. Robert Hudjakov "Long-Range Navigation for Unmanned Off-Road Ground Vehicle" (Kaugmaa navigatsioonisüsteem maastikuvõimekusega autonoomsetele liikuritele) 16.01.2013 TTÜ Mehhatroonika-instituut
26. Anna Andrijanovitš "New Converter Topologies for Integration of Hydrogen Based Long-Term Energy Storages to Renewable Energy Systems" (Uued muundurite topoloogiad vesinikul põhinevate energiasalvestite integreerimiseks taastuvenergia-süsteemidesse) 12.04.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
27. Eduard Brindfeldt "Visually structured methods and tools for industry automation" (Visuaalselt struktureeritud meetodid ja vahendid tootmise automatiseerimiseks) 20.06.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
28. Viktor Beldjajev "Research and Development of the New Topologies for the Isolation Stage of the Power Electronic Transformer" (Uudsete jõuelektroonilise trafo isolatsioonilüli topoloogiate uurimine ja arendamine) 20.06.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
29. Dmitry Shvarts "Global 3D Map Merging Methods for Robot Navigation" (3D globaalkaardi ühendamise meetodid roboti navigeerimiseks) 27.06.2013 TTÜ Mehhatroonika-instituut
30. Marek Mägi "Development and Control of Energy Exchange Processes Between Electric Vehicle and Utility Network" (Elektriauto energiasalvesti ja elektrijaotusvõrgu energiavahetusprotsesside uurimine ja juhtimine) 27.06.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
31. Kaia Lõun "Company’s Strategy Based Formation of e-Workplace Performance in the Engineering Industry" (E-töökoha võimekuse kujundamine lähtuvalt masinatööstusettevõtte tegevusstrateegiast) 27.06.2013 TTÜ Masinaehituse instituut
32. Maido Hiiemaa "Motion Planner for Skid-Steer Unmanned Ground Vehicle" (Liikumise plaanija külisroolimisega mehitamata maasõidukile) 26.08.2013 TTÜ Mehhatroonika-instituut
33. Dmitri Aleksandrov "Light-Weight Multicopter Structural Design for Energy Saving" (Kergklassi multikopteri energiatarbe vähendamise konstruktsioonilised lahendused) 26.08.2013 TTÜ Mehhatroonika-instituut
34. Dmitri Goljandin "Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials" (Desintegraatorjahvatussüsteemi arendus ja erinevate materjalide desintegraatorjahvatustehnoloogiad) 28.08.2013 TTÜ Materjalitehnika instituut
35. Ants Kallaste "Low Speed Permanent Magnet Slotless Generator Development and Implementation for Windmills" (Aeglasekäigulise uurdevaba püsimagnetgeneraatori väljatöötamine ja rakendamine tuulikutes) 26.09.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
36. Arne Küüt „Lignotselluloossest biomassist saadavate bioetanoolkütuste karakteristikud säde- ja survesüütega sisepõlemismootorites. Characteristics of bioethanol fuel obtained from lignocellulose biomass in internal combustion reciprocating engines with spark- and compressionignition” 08.11.2013 EMÜ Tehnikainstituut
37. Aleksandrs Suzdalenko Research and Development of Control Means for Intelligent Household Electrical Grids 28.11.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
38. Igor Mets Measurement and Data Communication Technology for the Implementation in Estonian Transmission Network. Mõõte- ja andmesidetehnoloogia uurimine ja rakendamine Eesti kõrgepinge ülekandevõrgus 12.12.2013 TTÜ Elektrotehnika instituut
39. Julija Šommet "Analysis of Sustainability Assessment in Carbonate Rock Quarries" (Karbonaatkivimite karjääride jätkusuutlikkuse analüüs) 22.05.2014 TTÜ Mäeinsituut
40. Tanel Kivipõld "Real-Time Electricity Tariff System for Retail Market" (Reaalaja tariifisüsteem jaeturule) 18.06.2014 TTÜ Elektro-energeetika instituut
41. Jelena Priss "High Temperature Corrosion and Abrasive Wear of Boiler Steels" (Katlateraste kõrgtemperatuurse korrosiooni- ja kulumisuuringud) 20.06.2014 TTÜ Soojustehnika insituut
42. Anton Rassõlkin "Research and Development of Trial Instrumentation for Electric Propulsion Motor Drives" (Elekterveoajamite katsekeskkonna uurimine ja arendamine) 25.06.2014 TTÜ Elektrotehnika instituut
43. Aivar Auväärt "Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems" (Taastuvenergia allikatega kodumajapidamiste energiareservi optimeerimise metoodika väljatöötamine) 21.08.2014 TTÜ Elektrotehnika instituut
44. Toomas Vaimann "Diagnostics of Induction Machine Rotor Faults Using Analysis of Stator Signals" (Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil) 21.08.2014 TTÜ Elektrotehnika instituut
45. Dmitri Gornostajev "Development of the Calculation Method for Barge Hull" (Pargase korpuse uus arvutusmeetod) 26.08.2014 TTÜ Mehhatroonika-instituut
46. Raivo Attikas "Modelling of Control Systems and Optimal Operation of Power Units in Thermal Power Plants" (Energiaplokkide juhtimissüsteemide modelleerimine ja talitluse optimeerimine soojuselektrijaamades) 04.09.2014 TTÜ Elektro-energeetika instituut
47. Risto Ilves "Vedelate biokütustega töötava kolbmootori toitesüsteem. Fuel supply system of piston engine working on liquid biofuels" 03.10.2014 EMÜ Tehnikainstituut
48. Tanel Aruväli "Wireless Real-time Monitoring of Machining Processes" (Juhtmevaba reaalajas lõiketöötluse monitooring) 14.01.2015 TTÜ Masinaehituse instituut

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701