Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Toetuse taotlejale » Välisvisiidid
 Välisvisiidid

 Follow  
 


Doktorantide lühiajalised välisvisiidid 

 • Toetatavad tegevused
  Tegevuse eesmärgiks on toetada Energia- ja geotehnika doktorikooli doktorantide aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisteringluses ning teadustöö tulemuste ja kogemuste vahetust.
  Toetatakse 3 kuni 21 päeva kestvaid välislähetusi, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Üritusel käsitletavad teemad peavad olema stipendiaadi uurimistööga tihedalt seotud. Lähtudes mõistlikkuse printsiibist võib kokkuleppel elluviijaga lähetuse kestvus olla lühem, ent see peab sisaldama vähemalt 8 töötundi sihtkohas.
   
 • Kes võivad taotleda?
  Stipendiumi võivad kasutada Energia- ja geotehnika doktorikooli doktorandid.
   
 • Stipendiumi kasutamise tingimused
  Eraldatavast stipendiumist on lubatud katta välisreisiga kaasnev majutus- ja transpordikulu, viisa- ja kindlustuskulu, päevaraha ja ürituse osavõtutasu. Stipendiumi väljamaksmise aluseks on kuludokumendid, hinnapakkumine või broneerimiskinnitus, mille juurde tuleb aruandlusel esitada kuludokumendid (arved, piletid, maksekinnitused jne). Kui taotluses esitatud planeeritavad kulud on suuremad reaalsetest kuludest või kui lähetus kestab lühemat aega, tuleb stipendiaadil vahe tagasi maksta.

  Sõidukuludest on abikõlblikud ainult sõidukulud sihtkohta ja tagasi ning reis peab algama ja lõppema Eestis. Isikliku mootorsõiduki, takso ja linnasisese ühistranspordi kasutamise kulusid ei hüvitata. Reisitoetus on abikõlblik kuludokumentidega tõestatud ulatuses, kuid mitte rohkem kui haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kehtestatud määras: Euroopa (sh Venemaa ja Türgi) edasi-tagasi reisi rahastamise piirmääraks 511,29 € ning kontinentidevaheliste reiside puhul 958,67 €. Rahastatakse ainult turismiklassi pileteid.

  Planeeritavad majutuskulud peavad olema võimalikult soodsad ja arvestama lähetuse iseloomuga. Arvestuse aluseks on ürituse toimumise ajavahemik (ööpäevade arv). Majutuskulud ei tohi ületada Eesti Vabariigis kehtestatud välislähetuse majutuse maksuvaba piirmäära, milleks on 128 € ööpäevas. Ka päevarahade arvestamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtestatud töölähetuse päevarahade piirmääradest.

  Kindlasti soovitame lähetuse perioodiks sõlmida reisikindlustuse, sest Energia- ja geotehnika doktorikool ei kata ära jäänud reisi kulusid. See tähendab, et lepinguga sätestatud lähetuse ära jäämisel või katkemisel tuleb stipendiaadil lähetuseks makstud toetus tagastada.

  Ühe lähetuse kogukulud peavad üldjuhul jääma 1279 euro piiridesse. Juhul kui lähetuse kulud ületavad määratud piiri, tuleb kogu lähetuse rahastamiseks kasutada teisi vahendeid.

  Stipendiumi ei saa kasutada akadeemilise puhkuse ajal.

  Stipendiumi tuleb kasutada sihipäraselt lepingus sätestatud kulude katteks, ühte liiki kulude katteks eraldatud toetust ei ole võimalik kasutada teiste kulude katteks. Stipendiumi võib kasutada ainult kooskõlastatud lähetuse rahastamiseks, kui ilmneb, et toetust ei ole kasutatud kokkulepitud otstarbel, tuleb see tagastada. Välislähetus peab toimuma eelnevalt kokkulepitud ja lepinguga sätestatud perioodil.
   
 • Stipendiumi määramine
  Stipendiaatide valiku teevad partnerinstituutide (TTÜ elektroenergeetika instituut, TTÜ mäeinstituut, TTÜ soojustehnika instituut, TTÜ elektrotehnika instituut, TTÜ mehhatroonikainstituut, TTÜ masinaehituse instituut ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituut) direktorid.

  Igale partnerinstituudile (TTÜ elektroenergeetika instituut, TTÜ mäeinstituut, TTÜ soojustehnika instituut, TTÜ elektrotehnika instituut, TTÜ mehhatroonika instituut, TTÜ masinaehituse instituut ja Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut) 2013. aastaks eraldatakse välissõidu stipendiumiteks 1279 €.


  Andmete laekumisel võtab elluviija määratud stipendiaadiga kolme tööpäeva jooksul ühendust, et sõlmida stipendiumi kasutamise leping. Lepingu sõlmimiseks tuleb stipendiaadil elluviijale esitada:
  • täidetud taotlusvorm (teha väljatrükk);
  • ürituse päevakord;
  • üritusele registreerimise kinnitus või kutse;
  • majutuse ja sõidu hinnapakkumine või broneerimise kinnitus;
  • viisa- ja kindlustuskulu hinnapakkumine.

  Rahastamislepingu allkirjastamise järgselt tehakse stipendiaadlile stipendiumi ettemakse.
   
 • Aruandlus
  Stipendiaat on kohustatud esitama ühe kuu jooksul pärast lähetuse lõppemist elluviijale järgmised dokumendid:
  • allkirjastatud aruanne (vorm);
  • sõidupiletite originaalid (pardakaardid, pileti reisijale jääv osa) ja originaalarve koos makset tõestava dokumendiga (kontoväljavõte/maksekorraldus);
  • majutusarve originaal (internetis broneeritud või reisibüroo kaudu võetud majutuse korral koos makset tõestava dokumendiga);
  • osavõtutasu arve originaal (internetis tehtud makse korral arve väljatrükk koos makset tõestava dokumendiga);
  • viisa- ja kindlustuskulu arve, kindlustuspoliis ja makset tõestav dokument.

  Oluline!
  Tulenevalt ESF rahastamise reeglistikust tuleb stipendiaadil tagasi maksta see osa stipendiumist, mida ei suudeta kuludokumentidega tõestada. Toetus võidakse tagasi küsida ka juhul, kui stipendiaat ei esita aruannet õigeaegselt.
   
 • Teavitamise kord
  Nii programmis osalevatel partnerkõrgkoolidel kui toetust saavatel stipendiaatidel on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest. Selle eesmärgiks on muuta nähtavaks Euroopa Liidu ning Eesti riigi panus projekti elluviimisel. Instituutidel tuleb programmi võimalustest teavitamisel kasutada struktuuritoetuse logo. Stipendiaatidel tuleb toetuse allikale viidata toetatud lähetusega seotud artiklites ja sõnavõttudes. Kui struktuuritoetusest teavitamine ei ole läbi viidud nõuetekohaselt, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks. See võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või osalise tagasinõudmiseni. Avalikustamise ja logo kasutamisega seotud küsimuste korral aitab elluviija.
 • Kontaktid
  Tegevuse kontaktisikuks on Energia- ja geotehnika doktorikooli projektijuht Dmitri Vinnikov, e-posti aadress dmitri.vinnikov[at]gmail.com, telefon 6203705.

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701