Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Doktorikool » Eesmärgid
 Eesmärgid
 Tegevused
 Vastuvõtt
 Kontaktid
 Nõukogu
 Doktorandid
 Partnerid
 Õppematerjalid
 Intensiivkursused
 Seminarid
 E-kursused
 Sõnastik Est-Eng-Est

 Follow  
 


Eesmärgid ja sidusus 

Projekti üldiseks eesmärgiks on kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse jätkusuutlikkuse tagamine ning Eesti teadusmahukate majandusharude arengu ja konkurentsivõime kindlustamine. Doktorikool on loodud akadeemiliste ja ettevõtluspartnerite osalemisel pakkumaks parimal rahvusvahelisel kogemusel põhinevat struktureeritud interdistsiplinaarset doktoriõpet. Doktorikool suurendab doktoriõpet kvantitatiivselt, kvalitatiivselt ja efektiivsuse osas energeetika valdkonnas doktoriõppe parema organiseerimise kaudu.

Projekti alameesmärkideks on:

 1. Eesti ja rahvusvahelise teaduse tippkompetentsi kaasamine,
 2. doktoriuuringute parem plaanimine,
 3. rahvusvahelise koostöö arendamine,
 4. doktorandide mobiilsuse suurendamine mis võimaldavad ligipääsu maailmatasemel teadusaparatuurile,
 5. doktorantide teadustöö taseme tõstmine, kaasates selleks juhendajaid välismaalt ja ettevõtlusest.

Projekt on seotud järgmiste valdkondlike arengukavadega:

 • EL Energiapoliitika Tegevuskava
  Viimaste aastate poliitikasündmused on kallutanud poliitikate põhitähelepanu keskkonnasäästlikkuse, konkurentsivõime ja energiavarustuskindluse poole
 • Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018
  Energiatehnoloogiate arendamine - põlevkiviõli ja –keemia järeltöötluse tehnoloogiate ning uute, peamiselt taastuvatel energiaallikatel põhinevate tehnoloogiate arendamine, millesse olulise panuse peavad andma teadustöö, uuringute tulemused.
 • Valitsuse strateegiadokument “Eesti edu 2014”
  Õpetada välja tipptasemel spetsialiste ning tagada teadus- ja kõrgharidussüsteemi jätkusuutlikkus. Teadus- ja haridussüsteemi jätkusuutlikkuse saavutamine ning kõrgtehnoloogilisele ettevõtlusele rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste spetsialistide koolitamine eeldab rahvusvahelisel tasemel olevaid teadusuuringuid ja nendel põhinevat kraadiõpet, ajakohast infrastruktuuri ning rahvusvahelist koostööd.
 • Eesti Energiatehnoloogia programm
  Erilist tähelepanu tuleb pöörata doktoriõppe edendamisele, sh doktorantuur ülikoolide ja ettevõtete koostöös, välisdoktorandide Eestis koolitamine, doktorikoolide
  rahastamine, doktorantidele võimaluse loomine end vähemalt üks kord õpingute jooksul välismaal täiendada (nn doktorantide semester välismaal).
 • Eesti Kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015
  Rahvusvahelistumise eesmärk on Eesti kõrghariduse kvaliteedi ja rahvusvahelise usaldusväärsuse tõus, mis toimub üliõpilaste, õppejõudude ja teadurite mobiilsuse, kompetentsi sissetoomise ning ühisõppekavade arendamise teel.
 • Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 „Teadmistepõhine Eesti”
  - konkreetsete valdkondade eelisarendamist teostatakse riiklike teadus- ja arendusprogrammide käivitamise ja elluviimisega Sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks iga Eesti elaniku jaoks olulist tähtsust omavates sotsiaalmajanduslikes valdkondades, näiteks energeetika, riigikaitse ja julgeolek, tervishoid ja hoolekanne, elukeskkond, infoühiskond jne.

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701