Energia- ja geotehnika doktorikool III
Doctoral School of Energy and Geotechnology III
 Uudised ja teated   Doktorikool   Konverentsid   Toetuse taotlejale   Interdistsiplinaarsed projektid 
  » Doktorikool » Tegevused
 Eesmärgid
 Tegevused
 Vastuvõtt
 Kontaktid
 Nõukogu
 Doktorandid
 Partnerid
 Õppematerjalid
 Intensiivkursused
 Seminarid
 E-kursused
 Sõnastik Est-Eng-Est

 Follow  
 


Doktorikooli põhitegevused

 • Talve- ja suvekoolid, intensiivkursused ja praktikumid
  Põhieesmärk on anda võimalus doktorandidele esitada oma uurimistulemusi tunnustatud rahvuslikel ja rahvusvahelistel erialalistel teadusüritustel ja nii tagada vahetu kontakt vastava eriala tippteaduse arengute ja tippteadlastega.
 • Doktorantide interdistsiplinaarsed uurimisprojektid
  Interdistsiplinaarse uurimisprojektide läbiviimine võimalikult laia mõjuulatuse saavutamiseks ja tulemuste kasutuselevõtuks nii akadeemilises kui ettevõtlussektoris, lisaks sellele rahvusvahelistumise kasv läbi osalemise erinevate rahvusvaheliste võrgustike uurimisprojektides.
 • Stipendiumid REV doktorantidele
  Igal õppeaastal kuulutatakse välja konkurss ja lähtuvalt konkursi tulemustest määratakse 10 REV doktorandile stipendium üheks õppeaastaks.
 • Doktorantide lühiajalised välisvisiidid
  Tegevuse all on planeeritud doktorantide ja nende juhendajate lühiajalised visiidid, s.h. osalemised konverentsidel, seminaridel. Planeeritud on peamiselt valdkondlike tippkonverentside külastused. Doktorantide lähetamisel ja konverentside valikul lähtutakse peamiselt põhimõttest, et osaleva doktorandi uurimistöö teema peab otseselt olema valdkonnaga seotud ja ta peab konverentsil esitlema oma uurimistööd vähemalt posterettekandena.
 • Doktorantide õpetamisega seotud õppejõudude ning juhendajate õpetamis- ja juhendamisalast pädevust tõstvad koolitused
  Läbi õpetamis- ja juhendamisalaste koolituste korraldamise ja teadusasutuste külastamise ja lühiajalise töö välislaborites ja seeläbi teadmiste siire ja kontaktide arendamine tõsta õppejõudude, juhendajate ning doktorantide pädevust ja sellega tagada doktoriõppe parem kvaliteet.
 • Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste väljatöötamine või olemasolevate ainekursuste arendamine ning rakendamine
  Tegevuse eesmärgiks on tagada doktoriõppe kvaliteet läbi uute ainekursuste väljatöötamise ja olemasolevate arendamise kõigi doktorikooli partnerite koostöös energeetika ja geotehnika valdkonnas. Valdkonna õppekavade ühtlustamine Eesti ülikoolides (Eesti Maaülikool, TTÜ)
 • Teaduse ja doktorikoolide populariseerimine
  Tegevuse eesmärgiks on laiemaid huvirühmi (avalikkus) ja sotsiaalseid partnereid teavitada valdkonna võtmeprobleemidest, doktoriõppe eesmärkidest ja suundadest, ning tulemustest ja arengutest, doktorantide teadustööde tulemustest ja nende rakendatavusest majanduses.
 • Erialadevahelise Eesti teaduskeele ja -terminoloogia arendamine
  Tegevuse tulemusena ühtlustub kasutatav terminoloogia ja mõisted, paraneb doktoriõppe kvaliteet ja doktorantide keelekasutus ning süsteemselt uuendataks ja täiendatakse õppekirjandust ja - materjale. Tegevuse raames luuakse rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik ja sellele vastav infosüsteem. Sõnastik luuakse koostöös Eesti Keele Instituudiga.
 • Ülikoolide ning era- ja avaliku sektori koostööd arendavate ürituste läbiviimine
  Tegevus aitab kaasa ettevõtete ja ülikoolide vahelisele koostööle tagades nii hariduse parema vastavuse tööturu vajadustele ja parema teadussiirde ettevõtlusesse.

EL soitsiaalfondi logo
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn    E-mail: egdk@ttu.ee    Tel. +372 620 3705    Fax +372 620 3701